Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Dřísy


2. Důvod a způsob založení

Obec Dřísy vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony a dalšími právními předpisy.3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dřísy 12, 277 14 Dřísy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dřísy 12, 277 14 Dřísy

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

326 971 107

4.5 Adresa internetové stránky

www.drisy.cz
 

4.6 Adresa podatelny

Dřísy 12, 277 14 Dřísy

4.7 Elektronická adresa podatelny

ou.drisy@seznam.cz
 

4.8 Datová schránka

485b6fg

 


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 155471210/0600


6. Identifikační číslo (IČO)

00236811


7. Plátce daně z přidané hodnoty – Daňové identifikační číslo (DIČ)

 


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a pravidla
Zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet

Rozpočet


9. Žádosti o informace

Žádat o informace lze:
 • osobně na v úředních dnech a hodinách.
 • telefonicky na čísle: Kontakty
 • není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • formulář písemné žádosti můžete doručit:
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.


10. Příjem podání a podnětů11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Městys Moravská Nová Ves jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení


 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Není schválen sazební úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Není schváleno usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 


 

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Nejsou uzavřeny licenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence


 

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy


Další informace

Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Dokumenty ke stažení

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu (DOC 52 kB)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob (DOC 26.5 kB)

Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě (DOC 38.5 kB)

základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název:

Obec Dřísy

Adresa:

Poštovní 12, 277 14 Dřísy

Telefon:

326 971 107, mob.: 724 790 503

Fax:

 

E-mail:

ou@drisy.cz

IČO:

00236811

Číslo účtu:

155471210/0600

Kraj, okres:

ID datové schránky:

Středočeský, Praha - východ

485b6fg

 

Statistické údaje

Počet částí:

1

Katastrální výměra

843,12 ha

Nadmořská výška:

181-238 m n. m.

Počet obyvatel:

830 (k 1. 1. 2012)

Průměrný věk:

39,3

Pošta:

ano

Zdravotnická zařízení:

(Stará Boleslav, Lhota)

Policie:

ne (Neratovice)

Škola:

ano (ZŠ 1.-5. ročník, MŠ)

Vodovod:

ano

Plynofikace:

ne

Kanalizace (ČOV):

ano 

Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2023

OZV č. 12023 (4) (PDF 313.43 kB)

OZV č. 1/2014 - zákaz podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 12014 (PDF 465.33 kB)

usnesení

 

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 2 2012 o místních poplatcích (PDF 1.16 MB)

 

 1.1.2013

   
   
Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF 0.96 MB)

1.1.2013

 

 

 

 

   
   
 

 

Důležité zákony

 

Usnesení zastupitelstva 

 

zpět
ZPĚT