Městský úřad

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.

Kliknutím na příslušný řádek se dostanete k obsahu položky:

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení (číslo účtu)
 6. Identifikační číslo (IČ)
 7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
 8. Dokumenty
 9. Žádat o informace lze:
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informac
 16. Licenční smlouvy
 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
 18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 19. Obsah obcí vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů
 20. Informace o zpracovávání osobních údajů
 21. Informace o územním plánu
 22. Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

 1. Oficiální název

Obec Dřísy


2. Důvod a způsob založení

 

 

 3. Organizační struktura

Struktura4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa - Sídlo

Dřísy 12, 277 14 Dřísy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dřísy 12, 277 14 Dřísy

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny

 

4.4 Telefonní čísla

326 971 107

4.5 Číslo faxu

326 971 107

4.6 Adresa internetové stránky

www.drisy.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou.drisy@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

 


5. Bankovní spojení (číslo účtu)

155471210/0600

6. Identifikační číslo (IČ)

00236811


7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ


8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a pravidla
Jednací řád
Zápisy ze zasedání

8.2 Rozpočet

Rozpočet

8.2.1 Rozpočty
 
8.2.2 Závěrečné účty
 

8.2.3 Kontrola hospodaření


9. Žádat o informace lze:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o informaci lze učinit:

ústně:

 1. osobně
 2. telefonicky

písemně:

 1. na formuláři,
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 5. prostřednictvím datové schránky

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Stížnosti, oznámení a podněty občanů jsou jedním z prostředků umožňujících domáhat se nápravy zjištěných nedostatků ve veřejném i individuálním zájmu.

 

Stížnosti a jiná podání lze činit:

ústně:


písemně:

 1. přímo
 2. poštou na adresu městského úřadu
 3. faxem
 4. elektronickou poštou prostřednictvím elektronické podatelny nebo na jakoukoliv elektronickou adresu úřadu
 5. prostřednictvím datové schránky

Petice se na rozdíl od stížností podávají pouze písemně a musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky lze podávat písemně:

 • osobním podáním

 • poštou

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.


12. Formuláře

Všechny formuláře jsou v elektronické podobě na oficiálních stránkách  v sekci Formuláře a v tištěné podobě na úřadě.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Doporučujeme odkaz na stránky Města Šlapanice, sekce "Co si vyřídím na". Dále je pak tato problematika podrobně rozebírána na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/rady/index.html

Další důležité informace získáte zde:  http://www.portal.gov.cz.
konkrétně životní situace zde: http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place


14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město jedná a rozhoduje.

Nejdůležitější právní předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení

 15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Licenční smlouvy

16.2. výhradní licence

§ 14a zák. č. 106/1999 Sb.
Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací

 1. Má-li být informace, která je předmětem ochrany práva autorského2b), poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný subjekt, který není uveden v § 11 odst. 5, postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona2b).
 2. Odměna za oprávnění informaci užít nesmí být vyšší než úhrada podle § 17, nestanoví-li jinak zvláštní právní předpis nebo licenční smlouva mezi povinným subjektem a tím, kdo právo nakládat s předmětem práva autorského na povinný subjekt převedl.
 3. Podmínky poskytnutí informace v licenční nebo podlicenční smlouvě (dále jen „licenční smlouva“) musí umožňovat další užití informace žadatelem v souladu se žádostí, pokud tento zákon nestanoví jinak. Licence nebo podlicence (dále jen „licence“) se poskytuje jako nevýhradní, s výjimkou případů podle odstavce 4.
 4. Povinný subjekt může poskytnout výhradní licenci pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu. Poskytne-li povinný subjekt výhradní licenci podle věty první, přezkoumá alespoň každé 3 roky trvání důvodů, na základě kterých byla výhradní licence poskytnuta.
 5. Povinný subjekt zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup vzor licenční smlouvy, která může být žadatelem přizpůsobena konkrétní žádosti a použita jako návrh na uzavření licenční smlouvy.
 6. Na ustanovení licenčních smluv uzavřených při poskytování informací podle tohoto zákona se nevztahuje ochrana obchodního tajemství
17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Více informací v rubrice Výroční zprávy


18. Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Více informací v rubrice Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.


19. Obsah vedených veřejně přístupných rejstříků, registrů, evidencí a seznamů

 1. Živnostenský rejstřík - pro přístup k živnostenskému rejstříku použijte následující odkaz Centrální registr živnostenského podnikání a do pole "Obec" vyhledávacího formuláře zadejte  název obce a okres
 2. Rejstříky pracoviště CZECH POINT
 3. Honební společenstvo dle zákona o myslivosti :

 


20. Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Obecní úřad provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon:

21. Informace o územním plánu

více informací v rubrice Územní plán


22. Seznam organizací - rozpočtové, příspěvkové organizace a organizační složky, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace Základní škola
  Mateřská škola
  Mateřská škola
   
Organizační složky Obecní knihovna
  Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Dokumenty ke stažení

Žádost o povolení ke zřízení sjezdu (DOC 52 kB)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob (DOC 26.5 kB)

Žádost o povolení uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě (DOC 38.5 kB)

základní informace

Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název:

Obec Dřísy

Adresa:

Poštovní 12, 277 14 Dřísy

Telefon:

326 971 107, mob.: 724 790 503

Fax:

326 971 107

E-mail:

ou.drisy@seznam.cz

IČO:

00236811

Číslo účtu:

155471210/0600

Kraj, okres:

ID datové schránky:

Středočeský, Praha - východ

485b6fg

 

Statistické údaje

Počet částí:

1

Katastrální výměra

843,12 ha

Nadmořská výška:

181-238 m n. m.

Počet obyvatel:

830 (k 1. 1. 2012)

Průměrný věk:

39,3

Pošta:

ano

Zdravotnická zařízení:

(Stará Boleslav, Lhota)

Policie:

ne (Kostelec nad Labem)

Škola:

ano (ZŠ 1.-5. ročník, MŠ)

Vodovod:

ano

Plynofikace:

ne

Kanalizace (ČOV):

ano 

OZV č. 1/2014 - zákaz podomního prodeje

Obecně závazná vyhláška č. 12014 (PDF 465.33 kB)

usnesení

 

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 2 2012 o místních poplatcích (PDF 1.16 MB)

 

 1.1.2013

   
   
Obecně závazná vyhláška obce Dřísy č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (PDF 0.96 MB)

1.1.2013

 

 

 

 

   
   
 

 

Důležité zákony

 

Usnesení zastupitelstva 

 

zpět
ZPĚT