Aktuality

28. března 2022

Kraj vyhlásil období dlouhotrvajícího sucha

 

Krajský úřad Středočeského kraje na základě doporučení HZS Středočeského kraje od 24.3.2022 do odvolání vyhlásil období dlouhotrvajícího sucha. Na základě vyhlášení vstupuje v účinnost Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

ikona Nařízení SCK 3-2020_o stanovení podmínek k zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (PDF 136.23 kB)

 

Místo zvýšeného požárního nebezpečí

Za místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m

b) souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru

c) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

d) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

 

Zakázané činnosti a protipožární opatření

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zakazuje:

a) používání zábavní pyrotechniky

b) vypouštění "lampionů štěstí"

c) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,

d) vjezd motorových vozidel na polní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování)

e) vjezd motorových vozidel na lesní cesty (zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř)

f) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místě se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dále zakazuje:

a) rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)

b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret)

c) jízda parní lokomotivy

d) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona

 

Kontrola a sankce

Kontrolu dodržování nařízení provádí podle zvláštního právního předpisu HZS Středočeského kraje, který také projednává přestupky a jiné správní delikty s tímto spojenými.

 

požár pole.jpg