Historie

Historie obce Dřísy

Obec Dřísy byla podle archeologických nálezů založena již v období prvních Přemyslovců na původně knížecí půdě.
První písemná zpráva pochází z roku 1052, kdy byla darována Knížetem Břetislavem I. kapitule Boleslavské, čímž se stala poddanskou vsí. Již v této listině je zdůrazněna i vinice na vrchu Cecemín.
Velký význam pro dějiny Dřís měla třicetiletá válka a její dopad na celé Čechy. Z obce odešla velká část obyvatel a ostatní  se stali tajnými nekatolíky. Z opuštěných usedlostí vznikl ještě před koncem třicetileté války velký panský dvůr.
Pro malou obec bylo velkou nevýhodou, že neměla kostel ani faru. Významnou událostí bylo proto založení školy r.1694. V roce 1821 byla kapitulou vybudována školní budova s jednou třídou a k té v roce 1885 přibyla druhá třída.
Podle projektu slavného barokního stavitele K. I. Dientzenhofera dal do vinic roku 1729 staroboleslavský děkan Frik postavit pro své poddané kapli.
Dalším mezníkem v dějinách obce bylo zrušení roby a poddanství v polovině 19. století.
Od sedmdesátých  let 19. století po výstavbě severozápadní železniční dráhy a zřízení železniční stanice ve Dřísech se začalo silně rozvíjet pěstování zeleniny a Dřísy se staly významnou zelinářskou obcí. Pěstování zeleniny zcela vytlačilo tradiční vinařství a je dominantní i dnes.

 

Novodobé dějiny obce

Ve střední části obce nachází jádro původní zástavby, které je tvořeno zemědělskými usedlostmi kolem trojúhelníkové návsi. Jižním a jihovýchodním směrem probíhal další rozvoj obce, zde převládá drobnější domkářská výstavba. Významným mezníkem  pro rozvoj obce bylo vybudování železniční dráhy, které prochází jihozápadně přibližně 1,5 km od středu obce..Zde bylo zřízeno nádraží a u něho vznikl zeleninový trh. Nová zástavba začala vznikat podél silnice směrem do centra obce.
Dále se obec rozvíjela podél silnic směrem na obce Konětopy, Sudovo Hlavno a Lhotu. Charakter staveb je různorodý.
V šedesátých letech minulého století vznikly v Dřísech dva zemědělské areály. Jeden na místě bývalého tržiště a druhý na severovýchodním okraji obce.
Maximálního počtu obyvatel dosáhly Dřísy začátkem 60. let minulého století. Souviselo s rozvojem zemědělského družstva a přílivem nových pracovních sil, s tím souvisí i rozvoj bytové výstavby. Na jižním okraji vyrostlo malé sídlišti dvoupodlažních bytovek a v různých částech obce probíhala výstavba rodinných domů.
Centrem obce je původní náves s kapličkou a s parkovou úpravou, východně se nachází další veřejné prostranství, kde je vybudována požární nádrž. V centru obce je soustředěna většina veřejných budov. Jedná se o obecní úřad, poštu, hasičskou zbrojnici, hospodu se sálem, prodejnu potravin, bárek, základní školu, mateřskou školu, autobusovou zastávku.
V blízkosti zemědělského areálu při silnici na Sudovo Hlavno se nachází hřbitov.
Sportovní hřiště je umístěno na severním okraji obce na kraji lesa, v blízkosti školy je vybudován tenisový kurt.
Před začátkem 2. světové války dosahoval počet obyvatel přes tisíc osob. Pokles počtu obyvatel po okupaci a odliv do pohraničí nebyl tak výrazný jako jinde. Poválečného maxima dosáhla obec v roce 1961 - 917 obyvatel, od té doby počet obyvatel mírně klesal. Dle demografických prognóz se neočekává výrazný nárůst obyvatel.
V územním plánu je počítáno s výstavbou přibližně 40 nových domů.

 

Současnost

V současné době jsou oba zemědělské areály zrušeny. Staly se z nich průmyslové areály. V blízkosti  vlakového nádraží je pobočka společnosti Dekmetal a Dekstone přírodní kámen, s.r.o., v areálu bývalého kravína na konci obce ve směru na Sudovo hlavno se nachází několik společností: např. Autocentrum Kalčík a  NH,s.r.o. Mateřská škola byla na konci roku 2006 z ekonomických a hygienických důvodů přemístěna  do budovy základní školy, která se od této doby postupně renovuje.                                      
Pěstování zeleniny v obci postupně upadá, je zde už jen několik ,,skalních" zemědělců.
Neudržované části vinice na Cecemíně Obec pronajala novým zájemcům, kteří jí snad vrátí původní vzhled.